Šią savaitę prieš šimtą metų:

Šią savaitę prieš šimtą metų:

šimtmečio senumo įvykiai ir faktai iš Lietuvos ir pasaulio

Šią savaitę prieš šimtą metų – apie rubriką

Apie rubriką

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka savo interneto svetainėje 2017 m. rugsėjo 18 d. sukūrė  rubriką „Šią savaitę prieš šimtą metų“.

Skaityti daugiau…

Rubrikos pradžios data pasirinkta lietuvių konferencijos, įvykusios 1917 m. rugsėjo 18–22 dieną Vilniuje, atidarymo diena. Kadangi ši konferencija nutarė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir šiam tikslui pasiekti išrinko vykdomąją instituciją – Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos nepriklausomybės aktą, todėl rubrikoje ir atsispindi to laikotarpio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai ir Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Vakarų bei Rytų frontuose, Lietuvos politinio gyvenimo aktualijos ir miestų bei provincijos kasdienybės atspindžiai, lietuvių išeivijos ir karo pabėgėlių Rusijoje veikla.

Kiekvienos dienos įrašas  papildytas skaitmeniniu kultūros paveldo vertybės vaizdu, iliustruojančiu jame pateiktą įvykį ar faktą. Šis vaizdas  matomas paspaudus aktyvią nuorodą. Dauguma vaizdų pateikiami iš skaitmeninto kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS (www.limis.lt) ir Europos kultūros paveldo skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ (www.europeana.eu).

Informaciją rubrikai parengė Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.

Linkime įdomios kelionės šimtą metų atgal į laiką, kai buvo atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė!

Šią savaitę prieš šimtą metų – 1917-ieji: istorinis kontekstas

1917-ieji: istorinis kontekstas

Pagal Grigaliaus kalendorių tai buvo nekeliamieji metai, prasidėję pirmadienį. Didysis karas, vėliau pavadintas Pirmuoju pasauliniu, kilęs tarp Centrinio bloko imperijų (Vokietijos bei Austrijos-Vengrijos) iš vienos pusės ir Antantės valstybių (Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos bei Serbijos) iš kitos pusės, tęsėsi jau trečius metus.

Skaityti daugiau…

Buvo kariaujama dviem frontais. Vakarų fronte vyko sekinantis ir beprasmis pozicinis karas, Rytų fronte vokiečių kariuomenė pamažu judėjo gilyn į Rusijos imperijos teritoriją. Abi kariaujančios pusės buvo išvargintos, gyventojai badavo. Tai vienur, tai kitur kilo nepasitenkinimai, vyko streikai ir kareivių maištai. Kovo mėnesį (pagal Julijaus kalendorių – vasarį) Rusijoje prasidėję masiniai neramumai peraugo į revoliuciją, nuvertusią caro valdžią. Rugsėjo 14 d. Rusijos Laikinoji Vyriausybė paskelbė šalį respublika. Tačiau neramumai tęsėsi ir toliau.

Lietuva jau antrus metus buvo užimta vokiečių kariuomenės. Traukiantis rusų daliniams į imperijos gilumą evakavosi ir dalis Lietuvos gyventojų. Likę Lietuvoje buvo įjungti į suformuotą administracinį-teritorinį vienetą, vadinamą Oberostu. Jame visą valdžią turėjo Vokietijos Rytų fronto vadas. Lietuva buvo išnaudojama kaip žemės ūkio produktų ir žaliavų šaltinis. Nuo 1915 m. lapkričio 15 d. Lietuvoje vėl buvo įvestas Grigaliaus kalendorius ir ši diena tapo lapkričio 28 d. (Rusijoje Julijaus kalendorius dar buvo naudojamas iki 1918 m. vasario 1 d.)

Pasilikę Lietuvoje visų politinių partijų ir srovių lietuvių atstovai Vilniuje susitelkė Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, kuri atstovavo lietuvių reikalams, rūpinosi karo pabėgėlių šalpa, gynė gyventojus nuo okupacinės valdžios. Šio lietuvių visuomenės centro veikla 1917 m. sulaukė tam tikro Vokietijos palaikymo. Rusijoje nuvertus caro valdžią, Vokietija buvo priversta labiau atsižvelgti į okupuotų kraštų tautų reikalavimus. Todėl jau 1917 m. gegužės pabaigoje vokiečių karinės ir civilinės valdžios atstovai nutarė Lietuvoje įsteigti krašto patikėtinių tarybą. Lietuvių politikams reikalaujant, kad ši taryba būtų ne paskirta, bet išrinkta gyventojų, okupacinė valdžia leido sušaukti lietuvių atstovų konferenciją, kuri ir susirinko Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18 d.

Savaitės įvykių kalendorius

1917 m. spalis
2017 m. spalis

1917 m. spalio 2 d. – 8 d.

Spalio 2 d. Vokietijoje iškilmingai pažymėtas generolo feldmaršalo, Generalinio štabo viršininko Pauliaus fon Hindenburgo, Pirmojo pasaulinio karo metais ne kartą buvojusio Lietuvoje, 70-metis.
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=361883

Spalio 3 d. Vakarų fronte tęsiasi pozicinis karas. Prancūzijoje, pietiniame Maso upės krante netoli Verdeno vokiečių kariuomenė puolė prancūzų įtvirtinamus, visą dieną ir naktį vyko stiprus susišaudymas.
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000003733795?s_id=5kWSiGzkNbrL0sbK&s_ind=18&valuable_type=EKSPONATAS

Spalio 4 d. Vilniuje prasidėjo Lietuvos Tarybos antroji sesija, kurios posėdžiai vyko Jono Vileišio bute šv. Jurgio pr. 24-6 (dabar – Gedimino pr. 26).
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000004893700?s_id=IMiJpHjfCvjeltxS&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS

Spalio 5 d. Toliau tęsėsi mūšiai Vakarų Flandrijoje ( Belgija). Didžiosios Britanijos kariuomenė puolė vokiečių pozicijas prie Poelkapelle miestelio ir po atkaklių kautynių užėmė dviejų kilometrų pločio fronto ruožą.
http://www.europeana.eu/portal/lt/record/2020601/attachments_66551_4696_66551_original_
66551_jpg.html?q=Poelkapelle

Spalio 6 d. Rytų fronte prie Dinaburgo (Daugpilio) vyko stiprus vokiečių ir rusų artilerijos susišaudymas.
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/83401270?s_id=VLEZhcjQELpq1Kq8&s_ind=23&valuable_type=EKSPONATAS

Spalio 7 d. Alytuje įvyko lietuvių mokytojų kursų klausytojų miesto visuomenei surengtas vakaras, kurio metu buvo suvaidinta pjesė „Šventoji Agnietė“. Prieš vaidinimą bažnyčios choras sugiedojo „Tautišką giesmę“ bei Č. Sasnausko, J. Naujalio ir S. Šimkaus harmonizuotas dainas.
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/30342352?s_id=ndSu7HJYUp9HGoOa&s_ind=429&valuable_type=EKSPONATAS

Spalio 8 d. Vilniuje darbą baigė antroji Lietuvos Tarybos sesija. Jos metu buvo apsvarstytas Tarybos statutas ir parengtas memorandumas vokiečių valdžiai dėl padėties Lietuvoje pagerinimo.
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/150000022368054?s_id=cxAYGgmrNSOxSG2q&s_ind=717&valuable_type=EKSPONATAS

1917 – 2017