Šią savaitę prieš šimtą metų:

Šią savaitę prieš šimtą metų:

šimtmečio senumo įvykiai ir faktai iš Lietuvos ir pasaulio

Šią savaitę prieš šimtą metų – apie rubriką

Apie rubriką

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka savo interneto svetainėje 2017 m. rugsėjo 18 d. sukūrė  rubriką „Šią savaitę prieš šimtą metų“.

Skaityti daugiau…

Rubrikos pradžios data pasirinkta lietuvių konferencijos, įvykusios 1917 m. rugsėjo 18–22 dieną Vilniuje, atidarymo diena. Kadangi ši konferencija nutarė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir šiam tikslui pasiekti išrinko vykdomąją instituciją – Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos nepriklausomybės aktą, todėl rubrikoje ir atsispindi to laikotarpio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai ir Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Vakarų bei Rytų frontuose, Lietuvos politinio gyvenimo aktualijos ir miestų bei provincijos kasdienybės atspindžiai, lietuvių išeivijos ir karo pabėgėlių Rusijoje veikla.

Kiekvienos dienos įrašas  papildytas skaitmeniniu kultūros paveldo vertybės vaizdu, iliustruojančiu jame pateiktą įvykį ar faktą. Šis vaizdas  matomas paspaudus aktyvią nuorodą. Dauguma vaizdų pateikiami iš skaitmeninto kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS (www.limis.lt) ir Europos kultūros paveldo skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ (www.europeana.eu).

Informaciją rubrikai parengė Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.

Linkime įdomios kelionės šimtą metų atgal į laiką, kai buvo atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė!

Šią savaitę prieš šimtą metų – 1917-ieji: istorinis kontekstas

1917-ieji: istorinis kontekstas

Pagal Grigaliaus kalendorių tai buvo nekeliamieji metai, prasidėję pirmadienį. Didysis karas, vėliau pavadintas Pirmuoju pasauliniu, kilęs tarp Centrinio bloko imperijų (Vokietijos bei Austrijos-Vengrijos) iš vienos pusės ir Antantės valstybių (Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos bei Serbijos) iš kitos pusės, tęsėsi jau trečius metus.

Skaityti daugiau…

Buvo kariaujama dviem frontais. Vakarų fronte vyko sekinantis ir beprasmis pozicinis karas, Rytų fronte vokiečių kariuomenė pamažu judėjo gilyn į Rusijos imperijos teritoriją. Abi kariaujančios pusės buvo išvargintos, gyventojai badavo. Tai vienur, tai kitur kilo nepasitenkinimai, vyko streikai ir kareivių maištai. Kovo mėnesį (pagal Julijaus kalendorių – vasarį) Rusijoje prasidėję masiniai neramumai peraugo į revoliuciją, nuvertusią caro valdžią. Rugsėjo 14 d. Rusijos Laikinoji Vyriausybė paskelbė šalį respublika. Tačiau neramumai tęsėsi ir toliau.

Lietuva jau antrus metus buvo užimta vokiečių kariuomenės. Traukiantis rusų daliniams į imperijos gilumą evakavosi ir dalis Lietuvos gyventojų. Likę Lietuvoje buvo įjungti į suformuotą administracinį-teritorinį vienetą, vadinamą Oberostu. Jame visą valdžią turėjo Vokietijos Rytų fronto vadas. Lietuva buvo išnaudojama kaip žemės ūkio produktų ir žaliavų šaltinis. Nuo 1915 m. lapkričio 15 d. Lietuvoje vėl buvo įvestas Grigaliaus kalendorius ir ši diena tapo lapkričio 28 d. (Rusijoje Julijaus kalendorius dar buvo naudojamas iki 1918 m. vasario 1 d.)

Pasilikę Lietuvoje visų politinių partijų ir srovių lietuvių atstovai Vilniuje susitelkė Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, kuri atstovavo lietuvių reikalams, rūpinosi karo pabėgėlių šalpa, gynė gyventojus nuo okupacinės valdžios. Šio lietuvių visuomenės centro veikla 1917 m. sulaukė tam tikro Vokietijos palaikymo. Rusijoje nuvertus caro valdžią, Vokietija buvo priversta labiau atsižvelgti į okupuotų kraštų tautų reikalavimus. Todėl jau 1917 m. gegužės pabaigoje vokiečių karinės ir civilinės valdžios atstovai nutarė Lietuvoje įsteigti krašto patikėtinių tarybą. Lietuvių politikams reikalaujant, kad ši taryba būtų ne paskirta, bet išrinkta gyventojų, okupacinė valdžia leido sušaukti lietuvių atstovų konferenciją, kuri ir susirinko Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18 d.

Savaitės įvykių kalendorius

1917 m. lapkritis
2017 m. lapkritis

1917 m. lapkričio 6 d. – 12 d.

Lapkričio 6 d. Vakarų fronte, Belgijoje britų kariuomenė užėmė Pašendeilo miestelį. (Žr. spalio 26 d. įrašą)
http://www.europeana.eu/portal/lt/record/15601/9F0232CFE634B5D9423A45DB6982C41F3BACE
62C.html?q=Passchendaele+village

Lapkričio 7 d.  Rusijoje bolševikai, vadovaujami Vladimiro Lenino ir Levo Trockio  įvykdė ginkluotą perversmą ir užgrobė valdžią.
http://www.europeana.eu/portal/lt/record/9200198/BibliographicResource_3000005842952
_source.html?q=lenin

Lapkričio 8 d. Vilniuje išleistas policijos įsakymas, draudžiantis bet kurioje viešoje vietoje kabinti plakatus, atsišaukimus ar skelbimus nesuderinus tai su vietos okupacine valdžia.
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/150000037641031?s_id=60E8D75lppAMLMTm&s_ind=55&valuable_type=EKSPONATAS 

Lapkričio 9 d. Petrogrado darbininkų ir kareivių deputatų tarybos laikraštis „Izvestija“ paskelbė antro Visos Rusijos Tarybų suvažiavimo priimtą dekretą „Dėl taikos“, raginantį kariaujančios valstybės pradėti taikos derybas. [Žr. 2 vaizdą, straipsnį „Dekretas apie taiką“].
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=159054

Lapkričio 10 d.  Rusijos Laikinajai Vyriausybei ištikimi kariuomenės daliniai pradėjo žygį į Petrogradą siekdami sutriuškinti valdžią užgrobusius bolševikus.
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=36328

Lapkričio 11 d. Petrograde sudaryta pirmoji Sovietų Rusijos vyriausybė – Liaudies Komisarų Taryba su V. Leninu priešakyje. [Žr. 2 vaizdą, straipsnį „Tarybų suvažiavimų nutarimas – Liaudies Komisarų Taryba“ ].
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=159054

Lapkričio 12 d.  Vokiečių ir austrų kariuomenė apsupo besitraukiančius italų dalinius Piavos upės (Šiaurės Italija) slėnyje ir paėmė į nelaisvę 10 000 Italijos kareivių.
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000003803604?s_id=pYEyvOhimb1N6nAd&s_ind=11&valuable_type=EKSPONATAS

1917 – 2017