Būsenos : fotografijos 1981-2015

Būsenos : fotografijos 1981-2015

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio, A. Os­ta­šen­ko­vo kū­ry­ba pri­klau­so eg­zis­ten­ci­nio mąs­ty­mo lau­kui. Dau­giau­siai fo­tog­ra­fi­jų jis su­kū­rė Šiau­liuo­se – fo­tog­ra­fuo­ja ne mies­tą, o bū­se­ną, emo­ci­ją. Fo­tog­ra­fi­ja ba­lan­suo­ja tarp bū­ties ir ne­bū­ties. Me­no­ty­ri­nin­kas pa­siū­lė at­ver­ti kny­gą per eg­zis­ten­ci­nį po­žiū­rį.

Fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mo įžan­gą pa­ra­šė me­no­ty­ri­nin­kė Ag­nė Na­ru­šy­tė, kū­ry­bą ko­men­tuo­ja me­no­ty­ri­nin­kas To­mas Pa­be­dins­kas. Pa­sak V. Kin­či­nai­čio, teks­tai la­bai stip­rūs, tad kny­gą ga­li­me va­din­ti ko­ne tri­jų au­to­rių.

„Bū­se­nos“ įkū­ni­ja vi­są pa­tir­tį ir gy­ve­ni­mą. Ne­si­gai­liu, kad gi­miau anks­ti, kad ga­liu pa­ly­gin­ti, da­ry­ti iš­va­das, ma­ty­ti sa­ve iš šo­no, – sa­kė A. Os­ta­šen­ko­vas. – Tai su­tei­kė ga­li­my­bę in­terp­re­tuo­ti bū­si­ma­ja­me, esa­ma­ja­me ir sa­ve ta­me lai­ke. Var­ty­da­mas al­bu­mą vėl at­ran­du ki­tas pra­smes. Su lai­ku at­si­ve­ria tai, ko anks­čiau ne­ma­tei, spal­vos ir pus­to­niai.“

Pa­sak fo­to­me­ni­nin­ko, al­bu­mas – po­kal­bis ir su sa­vi­mi, ir su Aukš­čiau­siuo­ju ne­konk­re­čio­mis te­mo­mis.

Fo­tog­ra­fi­jo­se la­bai daug ženk­lų, me­ta­fo­rų, daug as­me­niš­kos, jaut­rios pa­tir­ties.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *